Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych- krótki wyciąg z CLP