Zagrożenia fizykochemiczne- działanie korodujące na metale.